45 banner
Thời gian
29-05-2017 18:00
Mức phí
14.500.000 đồng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Trang bị hiểu biết về sự hình thành bản sắc cá nhân ngày hôm nay

Hiểu và điều chỉnh những suy nghĩ, cảm nhận, hành động dựa trên sự thấu hiểu chính mình

Định hướng hành động với những khám phá chiều sâu về bản thân

 

GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC

Thấu hiểu chính mình

Tự do sống & triển nở với đúng hình ảnh của bản thân

Hành động cho ý nghĩa cuộc đời
 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

 

Khách hàng